Pravidla

Při vstupu do komunity podepisuje klient smlouvu o přijetí pravidel, čímž se zavazuje tato pravidla dodržovat. Smlouvu současně s klientem podepisuje zástupce TK Krok.

Zákaz užívání drog

Po celou dobu léčby nesmí klient požít jakokouliv drogu (včetně alkoholu) v jakémkoliv množství, a to ani na vycházce. Stejně tak nesmí manipulovat s věcmi určenými k výrobě či požívání drog. Dále klient nesmí svévolně nakládat s léky bez konzultace s lékařem a hlavním terapeutem.

Při každém příchodu na komunitu (tj. při příchodu nového klienta či při návratu z vycházky) je klient podroben testu moči a dechové zkoušce. Pokud se prokáže, že klient užil drogu nebo pokud se k tomu sám přizná, je z komunity podmínečně vyloučen s podmínkou zpracování relapsu.

Zákaz fyzické a psychické agrese

V komunitě platí přísný zákaz fyzické a psychické agrese. Rozumí se tím šikanování všeho druhu a navádění k němu. Klient nesmí mít u sebe žádné zbraně, pokud je přinesl na komunitu, okamžitě je odevzdá.

Zákaz navazování partnerských vztahů

Po dobu léčby nesmí klient navázat s jiným klientem erotický vztah. Navazování takovýchto vztahů narušuje terapeutickou práci a brzdí klienta v jeho individuálním procesu, neboť klient se tak více zabývá druhým člověkem a jejich vztahem než sám sebou a svou abstinencí.

Dodržování denního režimu

Rozumí se tím přijetí a dodržování denního režimu a pravidel komunity. Na dodržování denního řádu dohlíží šípek (jeden z klientů), dodržování pravidel kontroluje terapeut.

Spolupráce při terapii

Klient se aktivně účastní terapie, tzn. že upřímně a otevřeně hovoří o svých problémech, které se snaží řešit v rámci skupinové a individuální terapie. Naslouchá také problémům druhých. Konflikty s ostatními klienty řeší otevřeně na skupině, nenechává si nepříjemné pocity pro sebe.

Další pravidla pro klienty TK:

- Klient pravdivě informuje o své aktuální, sociální situaci pro přijetí do TK

- Při příchodu do programu je klient povinen pravdivě informovat také o svém zdravotním stavu, popř. užívání léků vydaných na předpis.

- Klient je povinen oznámit skutečnost o svém započatém i možném trestním stíhání, přestupcích, přečinech a všech finančních pohledávkách.

- Klient souhlasí s tím, že o něm bude vedena dokumentace.

- Klient dává souhlas ke spolupráci s rodinou.

- Klient nesmí svévolně nakládat s vybavením a zařízením TK Krok. V žádném případě nesmí toto zařízení ničit ani zcizit.

- Při příchodu do zařízení je klient informován o možnosti kontaktu s virovou hepatitidou. Zároveň je poučen o způsobu ochrany a léčby.

Klient souhlasí s tím, že přijímá omezení osobních svobod vyplývajících z vnitřního řádu.

- podstoupení namátkových kontrolních odběrů moči (zvláště v případech drogově závislých)

- podřízení se programu

- terapeutická dokumentace o něm vedená může být součástí supervize

- prostředí programu je nekuřácké, kouřit je možné pouze ve vyhrazených prostorách

- u nezletilých osob se postupuje přiměřeně podle § 23 zákona č. 20/1966 Sb. a zákona o rodině

Klient má možnost podat stížnost ohledně všech bodů programu.

Klient může kdykoli z programu TK odejít.

Nedodržování základních pravidel může vést k předčasnému ukončení pobytu.