Obsah aktivit

Ambulantní péče - klienti s problémem drogové závislosti mají možnost odborné konzultace s terapeutem, který motivuje klienta k abstinenci, poskytuje podporu jeho blízkým, připravuje klienta na pobyt v TK nebo mu doporučí jiné vhodné zařízení; rodiče klientů mají možnost využít individuální, párové či rodinné terapie; v případě naléhavé obtížné situace mohou klienti a jejich rodiny využít i krizové intervence v případě psychické krize.

Terapeutická resocializační komunita – poskytnutí ubytování, stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Ergoterapie – je součástí strukturovaného programu terapeutické komunity; jejím cílem je nácvik dovedností, pracovních návyků, odpovědnosti a soběstačnosti klienta, které zvýší jeho schopnost uplatnění na trhu práce; zahrnuje pracovní činnosti zaměřené na provoz a údržbu zařízení TK ale i na vykonávání různých řemeslných prací pod dohledem ergoterapeuta; klienti mají možnost rekvalifikací.

Skupinová psychoterapie a poradenství – je zaměřena na problémové oblasti života klienta, klienti na ní řeší interpersonální a intrapsychické konflikty, nacvičují komunikační dovednosti, zvládání rolí, učí se zvládat obtížné životní situace za použití různých terapeutických technik; typy skupin: mimořádné skupiny, tematické skupiny, motivační a interakční skupiny, kreativní skupiny (arteterapie, dramaterapie), kruhové rozhovory, skupiny využívající technik rodinné terapie (porod sebeúcty, rodinné mapy, pozice ve stresu atp.), ranní komunitní setkání, polední zpětnovazebná skupina.

Individuální psychoterapie a poradenství – je zaměřena na řešení aktuálních problémů klienta, na zvyšování jeho kompetence tyto problémy řešit, ale i na pomoc klientovi efektivněji jednat a dosahovat svých cílů; po nástupu klienta do léčby je provedeno vstupní zhodnocení stavu klienta (anamnéza, zmapování potřeby pomoci) a poté vypracování zakázky (kontraktu) zahrnující cíle, kterých chce klient během léčby dosáhnout; klient pravidelně reviduje s terapeutem své osobní cíle, reflektuje dosažené změny a posuzuje průběh naplňování léčebného plánu, rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné pro abstinenci a znovuzařazení do společnosti; v každé fázi léčby hodnotí své posuny v tzv. profilu klientova stavu, který zahrnuje 15 významných oblastí jeho života.

Socioterapie a zátěžové programy - výlety do okolí, hry, sport, přednášky, organizování akcí pro veřejnost, návštěvy kina, divadla, koncertů, zátěžové tábory atp.; tyto aktivity jsou zaměřeny na využívání alternativ trávení volného času, dávají klientům možnost seznámit se s činnostmi, ke kterým se často v běžném životě nedostali, nebo se jim v období užívání drog přestali věnovat; aktivity směřují ke zlepšování a kultivaci komunikačních a sociálních dovedností klienta; některých akcí se mohou účastnit klienti Programu následné péče či sourozenci klientů (např. zátěžového tábora).

Práce s rodinou a rodinná terapie – je důležitou součástí léčby klienta; rodiče se účastní prvokontaktu klienta s vedoucím terapeutem v TK (motivační pohovor, informační schůzka před nástupem do léčby), pravidelně navštěvují terapeutická setkání (rodinná setkání, ženské a mužské skupiny) a další akce TK, využívají možnosti individuální, párové a rodinné terapie a poradenství, mohou rovněž přijet na týdenní strukturovaný pobyt do TK; všechny tyto dílčí aktivity jsou zaměřeny na podporu rodinného systému klienta a ozdravení vztahů, směřují k podpoře navozených změn u klienta, k lepšímu pochopení problémů uživatele drog a posílení kompetence rodinných příslušníků a osob blízkých klientům při řešení problémů spojených s užíváním drog blízké osoby.

Péče o zdravotní stav klienta - drobná zranění jsou ošetřena personálem přímo v TK, jinak klienti docházejí podle svých potřeb a zdravotního stavu na prohlídky k lékařům, jsou jim pravidelně podávány lékařem předepsané léky, v období zvýšené nemocnosti vitamíny, sledujeme tělesnou hmotnost klientů, provádíme pravidelné i namátkové kontroly moči na přítomnost návykových látek; dbáme na zvyšování tělesné kondice klientů (pravidelné ranní rozcvičky, sport, výlety do přírody, cykloturistika).

Sociální práce - sociální práce je prováděna s cílem maximálně stabilizovat životní podmínky klienta v oblasti sociálně-právní (bydlení, studium, zaměstnání, soudní řízení, finanční záležitosti atp.); zahrnuje zprostředkování dalších služeb v jiných zařízeních a asistenční službu; jejím cílem je zlepšení sociální situace klienta a jeho schopnosti řešit běžné sociální problémy.

Denní režim - je zásadní pro fungování komunity a průběh každého dne, slouží k získání nebo obnovení určitých návyků, uvědomění si svých povinností a odpovědností vůči sobě a druhým; na dodržování režimu dohlíží vždy jeden z klientů, jednotlivé prvky režimu tvoří rámec programu komunity.