Cílová skupina

Odborné služby programu jsou při splnění vstupních kritérií veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci uživatele, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti, např. schopnost službu zaplatit. Služby jsou přístupné bez ohledu na druh závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.

TK Krok se snaží do programu zařazovat osoby ve středním až těžkém stupni závislosti, často i s kriminální anamnézou a těžším psychosociálním či somatickým poškozením.

1. Cílová skupina programu

Služba je určena lidem od 15 let věku, kteří jsou závislí na drogách či automatech, mají zájem abstinovat a kteří chtějí naši pomoc a podporu při znovuzačlenění do života bez drog.

2. Vstupní kritéria TK

věk nad 15 let

doporučení z PL, KC, apod.

diagnostikovaná závislost (na návykových látkách - drogová, alkoholová, se závislostí na herních automatech aj.)

motivace, potřeba a zájem řešit svůj život se závislostí

3. Kontraindikace

zájemce je v akutním stavu intoxikace

u zájemce se projevuje výrazně syndrom odnětí látky

zájemce je v akutním psychotickém stavu

zájemce je se závažnou, psychiatrickou diagnózou (např. medikace)

nepřijetí pravidel TK

Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím a osobám s těžkým fyzickým postižením (bariérovost budovy), dále pak osobám mluvícím cizím jazykem (ne česky a slovensky) z důvodu toho, že se s nimi nedokážeme v rámci programu dorozumět. V případě zrakového postižení jsme schopni službu poskytnout jen v případě, že je osoba schopna samostatně fungovat v běžném prostředí.