Program všeobecné primární prevence Klipper

Programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE - Klipper

Program všeobecné primární prevence poskytuje Krok Kyjov, z.ú., který má několik programů. Některé programy jsou realizovány na jiných adresách, než je hlavní sídlo organizace. Kontaktním místem programu všeobecné primární prevence je:

Název zařízení: Agentura pro občany

Adresa: Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

Tel: 518 324 557, 739 084 422

Email: agentura@oskrok.cz

Internet: www.oskrok.cz

Vedoucí programu: Mgr. Zuzana Hrbotická, hrboticka@oskrok.cz

Program všeobecné primární prevence Klipper je zaměřen na třídní kolektivy ve školním prostředí, bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny a zohledňuje především její věkové složení.

Klipper nabízí preventivní programy, které jsou úzce zaměřeny na definované oblasti rizikového chování a s tím spojené fenomény.

Rizikovým chováním rozumíme takové vzorce chování, v jejichž důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu výchovných, zdravotních, sociálních a dalších rizik pro jedince nebo společnost.

V nejužším pojetí řadíme do základních typů rizikového chování: 

a)   záškoláctví,

b)   šikanu a extrémní projevy agrese,

c)   extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,

d)   rasismus a xenofobii,

e)   negativní působení sekt,

f)    sexuální rizikové chování,

g)   závislostní chování (adiktologie).

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU

Dlouhodobý program všeobecné primární prevence (nebo dlouhodobý preventivní program) Klipper je zaměřen na třídní kolektivy ve školním prostředí, bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny a zohledňuje především její věkové složení.

Klipper nabízí preventivní programy, které jsou úzce zaměřeny na definované oblasti rizikového chování a s tím spojené fenomény.

Klipper má jasně definované své cíle a poslání. V rámci jednotlivých témat, která obsahuje, je poskytován klientům, kteří odpovídají stanovené cílové skupině.  Reaguje na jejich potřeby a podporuje je v dosažení optimálního tělesného, duševního a sociálního zdraví.

Program směřuje k minimalizaci rizik, spojených s věkem, prostředím, či způsobem života.

Směřuje k tomu, aby dítě bylo odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku:

  • s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
  • schopné dělat samostatná ( a pokud možno správná) rozhodnutí přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi
  • schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů

s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám

  • podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek

Klipper je veřejně přístupný bez ohledu na pohlaví, věk, rasu a cílové skupiny nebo klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Krok Kyjov, z.ú. realizuje opatření ke zvýšení dostupnosti nabízených preventivních programů všeobecné primární prevence a poskytuje o nich informace zájemcům o tyto programy. Programy jsou poskytovány bez zbytečných odkladů.

Posláním preventivních programů je realizace komplexních a dlouhodobých programů školské všeobecné primární prevence a poradenství v oblasti rizikového chování – jde tedy o minimalizaci rizik spojených s rizikovým chováním.

Aktivitami v rámci preventivních programů se snažíme předcházet či zmírňovat problémy spojené s rizikovým chováním a předkládat zdravé vzorce chování.

Program naplňuje principy efektivní primární prevence – je systematický a dlouhodobý, je určen pro menší počet žáků (skupina max. 30 účastníků, tj. 1 třída) a je interaktivní, orientuje se nejen na úroveň informací, ale i na kvalitu postojů a změnu chování.

Využívá různých forem práce a aktivizačních prvků – práce ve skupině, diskuse, dramatické, aktivizační a pohybové techniky, zpětná vazba. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe.

Program je koncipován jako ucelený soubor témat, postihuje škálu rizikového chování, přičemž je kladen důraz na zdravý životní styl s minimalizací rizikového chování. Poskytované programy odpovídají cílům a poslání programu všeobecné primárné prevence Klipper a jsou poskytovány klientům, kteří odpovídají stanovené cílové skupině.

Program je realizován od 1. do 9. ročníku základních škol a 1. a 2. druhého ročníku středních škol.

Časové rozložení programu je následující:

1. - 9. ročník ZŠ  - 1-2 dvouhodinové bloky ve školním roce (4 vyučovací hodiny)

1. a 2. ročník středních škol – 1-2 dvouhodinové bloky ve školním roce (4 vyučovací hodiny)

Témata (bloky, programy) jsou inovovány s ohledem na aktuální potřeby zájemců o program.

CÍLE PROGRAMU

a) Dlouhodobé

- eliminovat projevy rizikového chování u cílové populace programu

- výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu.

- rozvoj osobnosti a pomoc v utváření žebříčku životních hodnot, který neobsahuje pozitivní postoje k návykovým látkám a ostatním formám rizikového chování.

- snižovat poptávku po návykových látkách a ostatních formách rizikového chování mezi dětmi a mládeží.

b) Dílčí

- vyhledávání rizikových skupin ve školním prostředí, kde působí programy všeobecné primární prevence.

- posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu a vzájemné společenská tolerance.

- vybudování a posílení schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti k vlastní osobě, ke svému životu a k celé společnosti.

- podávání objektivních informací.

- nácvik dovedností vedoucích k rozvoji zdravé osobnosti.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA

  • Mladší školní věk (6 – 12 let) - žáci I. stupně ZŠ
  • Starší školní věk (12 – 15 let) - žáci II. Stupně ZŠ
  • Mládež (15 – 19 let) - studenti SŠ, SOŠ, Gymnázií a SOU

SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA

Sekundární cílovou skupinu tvoří:

  • Pedagogové
  • Rodiče