Obsah programu

V rámci služby je poskytováno ubytování, rozsah a podmínky ubytováni je vymezeno ve smlouvě.

a) Poskytnutí ubytování:

V pobytové variantě služby poskytujeme uživatelům ubytování. V prostorách bydlení jsou vytvořeny podmínky pro úklid, praní ložního prádla a žehlení. Současně zajišťujeme podmínky pro celkovou hygienu těla.

b) Poskytnutí stravy:

V pobytové variantě služby vytváříme v rámci bydlení podmínky pro samostatnou přípravu stravy (technické vybavení kuchyně), zázemí pro přípravu a konzumaci jídel.

c) Sociálně terapeutické činnosti:

Poskytováním socioterapeutických činnosti, vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Skupinová socioterapie:

Ze všech setkání se pořizuje zápis, který je součástí osobní dokumentace, uživateli jsou k nahlédnutí na vyžádání.

Skupina PNP

Je tvořena z uživatelů ve strukturované části PNP (pokud není jinak domluveno, je pro ně závazná, viz smlouva nebo její dodatek) a sociálních pracovníků PNP. Probíhá 1x týdně v úterý od 19,00 – 21,00 hod. Téma skupiny často vychází z aktuální potřeby uživatelů. Skupina PNP začíná technickými záležitostmi, pak probíhá dynamicky. Ze skupiny PNP píše sociální pracovník nebo pověřený klient zápis. Tyto zápisy pak uloží do dokumentace programu.

Klub abstinentů

Je pro členy skupiny PNP závazný (pokud není jiná dohoda viz smlouva, nebo její dodatek), probíhá v pátek od 19,00 do 21,00 hod. Dále se ho dobrovolně účastní abstinující osoby po ukončení strukturované části PNP. Tím se stává tato skupinová socioterapie také socioterapií konfrontační.

Na klubech abstinentů platí pro všechny účastníky stejná práva a povinnosti jako u uživatelů ve strukturované části PNP (kromě závazné účasti), tzn. abstinence, možnost namátkové kontroly moči, povinnost zachovávat mlčenlivost ze skupin, zákaz psychického a fyzického násilí. Klub abstinentů je určen především ke vzájemnému sdílení uživatelů, zkušeností, radostí a problémů v abstinenci. Skupinu vede pracovník PNP, nebo pověřený klient.

Provozní skupiny uživatelů

Týkají se především soužití uživatelů v pobytové variantě služby. Společné organizace úklidu, nákupu společných věcí, údržby bydlení, vztahy spolubydlících. Četnost 1x za 14 dnů nebo dle potřeby, po domluvě. Může na nich být účasten sociální pracovník.

Ze skupiny pořizuje „šéf domu“ zápis. „Šéf domu je funkce, kterou si uživatelé předávají vždy po 14 dnech. Dohlíží na úklid a další provozní záležitosti Bydlení, ze své služby provádí zápis. Kontroluje také zapisování do knihy návštěv na Bydlení

Ostatní skupiny

- jsou vhodné pro definovaný okruh problémů a dle potřeby uživatelů
a) Skupiny uživatelů po relapsu – na základě potřeb
b) Hodnotící skupiny – např. „Abstinent roku“
c) Setkávací skupiny – např. setkání rodičů uživatelů PNP, ženské a mužské skupiny

Individuální socioterapie a sociální poradenství:

Ze všech popsaných setkání je vytvořen zápis, který je součástí osobní dokumentace, uživateli je na vyžádání k nahlédnutí

Individuální socioterapie

Individuální socioterapie je setkání uživatele s vedoucím terapeutem, kde uživatel referuje o svém aktuálním stavu, řeší konkrétní aktuální problémy. Obsah setkání je důvěrný, vedoucí terapeut ve sděleních uživatele podléhá mlčenlivosti. O průběhu individuální socioterapie píše záznam uživatel, tyto záznamy pro zachování kontinuity uchovává vedoucí terapeut.

Pohovor se sociálním pracovníkem (garantem)

Zpravidla jednou týdně (nejméně 1x za 14 dní) uživatel se svým sociálním pracovníkem pracuje se zakázkou, na jejich oblastech a cílech. Také hodnotí svůj týdenní plán a konzultuje plán na týden budoucí. Součástí garantského pohovoru je práce s tématy zakázky, uživatel se sociálním pracovníkem jednotlivá témata rozebírá, uživatel si může dávat konkrétní úkoly do dalšího týdne. Při práci s týdenním plánem uživatel hodnotí, nakolik je spokojen s naplněním svého volného času, sebedisciplínou,stanovených cílů, řeší možnosti a důvody pro změny v plánu, důležitost aktivit i zodpovědnosti. Hodnocení plánů může probíhat i skupinově s ostatními uživateli PNP (většinou však individuálně se sociálním pracovníkem). Zhodnocený plán sociální pracovník založí do osobní složky uživatele. Z garantských pohovorů dělá sociální pracovník zápis, který je součástí osobní dokumentace, uživateli jsou k nahlédnutí jen na vyžádání.

Revize individuálních cílů (revize zakázky)

Je součástí pohovoru se sociálním pracovníkem. Probíhá nejméně 2x během programu. Po 3 měsících a v závěru programu. Uživatel může svou zakázku aktualizovat kdykoli během programu.

Profil stavu uživatele

Psychický stav uživatele je v průběhu celé účasti ve službě sledován mimo jiné pomocí Vancouverského dotazníku problémů a cílů (dle Knoblocha a Knoblochové, 1999), který mapuje profil stavu uživatele v 15 oblastech jeho života. Dotazník umožňuje vytvořit přehled problémových oblastí v životě uživatele a změn, k nimž v průběhu účasti ve službě dochází. Zároveň dává uživateli možnost náhledu na svůj postoj k problémům. Profily s uživateli provádí sociální pracovník uživatele. Provádí se standardně 2x (uprostřed a na konci PNP).

Služba poradenství v krizi

Uživatel využívá poradenství v krizi kdykoliv potřebuje a to formou rozhovoru (i telefonicky) s vedoucím terapeutem nebo pověřeným sociálním pracovníkem (garantem).

Program prevence relapsu

Všechny aktivity programu jsou současně prevencí relapsu. Každý uživatel má písemně vypracovanou individuální prevenci relapsu a postup při relapsu (tzv. „první pomoc“ při relapsu kde má přesně popsány kroky, které si sám stanovil, jak bude postupovat). S prevencí relapsu se pracuje v průběhu celého PNP.

Kontrolovaná abstinence

Po relapsu či krátkodobé recidivě má uživatel možnost na základě své potřeby a vlastní žádosti absolvovat část programu - Kontrolovaná abstinence. Sociální pracovník projedná s uživatelem jeho motivaci a očekávání z kontrolované abstinence, vyjedná se průběh. Jedná se o namátkové kontroly moči uživatele s krátkým pohovorem a podporou klienta. Uživatel se v této části programu (dle uzavřené dohody) na pokyn pověřeného pracovníka dostaví ke kontrole moči. Pokud po období Kontrolované abstinence uživatel neužil návykovou látku (testy negativní), může být na základě potřeby uživatele zařazen do strukturované části PNP Krok (individuální plán).

Toxikologická vyšetření

Specifikum služby pro abstinující závislé klienty je garantované bezpečné prostředí bez drog a alkoholu, klienti to chápou a také vyžadují. Nutnou součástí pro zabezpečení “čistého“ prostředí je také kontrola abstinence klientů. Sociální pracovník využíva alkoholový, slinový tester a testy na moč. Odběr je s klientem projednán, forma testování je na dohodě.