Asistovaný kontakt

Je služba, která pomáhá rodině/dětem formou asistence odborníka řešit vztahové problémy v rodině, které rodiče neumí zvládat sami. Nejčastěji se jedná o kontakt dítěte s jedním z rodičů př. po rozvodu/rozchodu rodičů nebo o znovunavázání vztahu s rodičem (pečující osobou, jinou osobou), byl-li přerušen nebo nebyl doposud navázán. Může jít i o situace, které lze charakterizovat jako bránění v kontaktu dítěte s rodičem, kdy jeden z rodičů je potencionálně ohrožen syndromem zavrženého rodiče.

Služba se zaměřuje na vztahy a komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny, na komunikaci rodiny se společenským prostředím, vede rodinu ke stabilizaci (obnově vztahů). Pracujeme s rodinou jako celým systémem, práce v rodině je cílená a plánovaná, víme, kam chceme dojít a jaké prostředky použijeme. Služba může mít významný terapeutický účinek.

Lze ji považovat za službu podpůrnou, terapeutickou a preventivní.

 Cíl asistovaného kontaktu:

- navázání vztahu mezi rodičem (pečovatelem, jinou osobou) a dítětem

- upevňování vztahu pomocí udržování pravidelného Asistovaného kontaktu (doporučená doba minimálně 3 měsíce, dále dle individuální situace)

- postupná změna Asistovaného kontaktu na Asistovaná předávání a poté na setkání bez asistence (dle individuální situace)

S rodinou uzavíráme Dohodu o asistovaném kontaktu, kde společně specifikujeme cíl služby. Určující je konkrétní situace rodiny.

Vyhrazujeme si právo individuálně zvažovat, zda na základě zjištěných informací, s rodinou uzavřeme dohodu. Rozhodujícím kritériem je zejména kapacita služby a ochota ze strany rodičů spolupracovat. V rodině pracuje klíčový pracovník a pracovník ve službě. (vzhledem k předchozím zkušenostem pracujeme zásadně ve dvou).

Naše zařízení je schopno zajistit Asistovaný kontakt v úterý, středu a pátek od 8 – 11 a 12 – 16h v prostorách zařízení Agentura pro občany v rámci služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na adrese Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov a dále každou lichou sobotu od 9 – 12 a 13 - 16h tamtéž.

V jiné dny a časy  dle individuální dohody v závislosti na kapacitě služby.

Délka a častost poskytování služby

Poskytování služby je sjednáno s rodiči nejprve na dobu 3 měsíců. Po této době je společně s rodiči přehodnocována další potřeba této služby a dohodnuto její případné prodloužení.

Podmínkou pro poskytování služby je spolupráce rodičů. Ta má konkrétní podobu:

Před započetím poskytování služby se rodič dostaví ke schůzce, kde dojde k předání základních informací o službě, jejích podmínkách a podobě spolupráce, podepsání dohody o poskytování služby. Schůzka může probíhat s každým rodičem zvlášť nebo s oběma rodiči. Je určen klíčový pracovník.

Vzhledem k faktu, že služba je poskytována v rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí, je příslušný OSPOD považován za zúčastněnou osobu a v případě písemné výzvy je informován o situaci v rodině.

Další služby Agentury pro občany

Asistovaný kontakt

    

     200,-/h pracovní den

     300,-/h víkend

(rodiče se dělí rovným dílem)

 

Asistence při předávání

(účast pracovníka při předávání

maximálně 45 minut)

      150,- pracovní den

      200,- víkend

(rodiče se dělí rovným dílem)