Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je od 1. 1. 2018 financována v rámci projektu "Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje" (CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0007741) z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kyjov je registrovaná sociální služba podle §65 zákona 108/2006 Sb. Jedná se o ambulantní a terénní službu, která je poskytována rodině s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. 

Základní činnosti:

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je:

1. pomoc rodinám s dětmi, u nichž je jejich vývoj ohrožen v důsledku krizové sociální situace

2. podpora zdravé (fungující) rodiny formou výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností   

    pro děti a rodiče.

Cíle:

- podpora optimálního fungování rodiny v jejich přirozeném prostředí

- vedení k aktivnímu přístupu v řešení obtížné životní situace s dlouhodobým cílem nezávislosti na sociálních službách.

 

Cílová skupina:

- rodiny s dítětem / dětmi

- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

- oběti domácího násilí

- osoby v krizi (zejm. se sociálními, pracovnímy, psychickými a vztahovými problémy)

- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Sociální služby nejsou poskytovány osobám, jejichž zdravotní stav poskytnutí sociální služby neumožňuje (jedná se zejm. o duševní onemocnění).

 

Základní principy služby

Bezplatnost – služby jsou poskytovány bezplatně.

Nezávislost – pracovníci poskytující služby postupují nezávisle na jiných organizacích nebo na subjektivních hlediscích.

Diskrétnost – sdělení uživatelů služby jsou považována za důvěrná, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Rovný přístup – uživatel služby má právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, sociální, ekonomické, kulturní aj. charakteristiky.

Důstojnost – uživatel služby má právo na důstojné jednání.

Bezpečí – služba je poskytována v prostředí, které je pro uživatele fyzicky i psychicky bezpečné.

Autonomie – uživatel služby má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost.

Svoboda – uživatel služby vstupuje do služby z vlastního rozhodnutí, svobodně rozhoduje o tom, jaké z nabízených služeb využije, a má právo kdykoli ukončit spolupráci.

Informovanost – uživatel služby má právo být jemu srozumitelným způsobem ve všech ohledech informován, vč. práva podat stížnost.

 

TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ PRÁCE S RODINOU obsahuje:

a)      Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- Sociální asistence v rodinách – sociální asistent učí rodiče (dle jejich požadavků): úpravě celkového denního režimu, stravovacího či zdravotního režimu, praktickému nácviku hygienických návyků, efektivní přípravě dětí do školy, smysluplnému trávení volného času, příp. výběru volnočasových aktivit pro celou rodinu, efektivní komunikaci s dětmi i mezi sebou navzájem.

Příprava dítěte do školy – kontrola úkolů a pomůcek do vyučování, pomoc při vypracování úkolů za asistence rodiče;

Úprava denního režimu (stravování, zdravotní stránka, hygiena) – návštěva rodiny s kontrolou a pomocí v dané oblasti;

Trávením volného času – pracovně výchovná činnost s dětmi za účasti rodičů, poskytnutí informací pro rodiče ohledně výběru volnočasových aktivit;

Udržování domácnosti – pomoc při úklidu a domácích pracích s nácvikem problémových činností;

Hospodaření domácnosti – pomoc při vypracování rodinného rozpočtu, nákupního lístku a poskytnutí příp. informací ohledně této oblasti (slevy, opravny,…).

Asistence probíhá vždy za přítomnosti rodičů (nebo jiných dospělých). Nemůže zastoupit péči těchto osob o dítě, ani se nestará o chod domácnosti.

- Asistence při předávání dítěte (podrobné informace v záložce)  

- Asistovaný kontakt (podrobné informace v záložce)  

- Besedy pro rodiče (děti) – cílem je zvýšit informovanost v tématech, které mohou být přínosné pro cílovou skupinu. Zváni jsou odborníci v dané problematice (sociální pracovníci, právníci, pedagogové, psychologové, terapeuti); např. komunikace s úřady, sociální pomoc a sociální dávky, mladiství a návykové látky, obtížné okamžiky ve výchově, rozpoznání a rozvíjení dispozic dítěte, zdravý životní styl atd.

- Volnočasové aktivity – pravidelné tvořivé dílny s možností vyzkoušet si různé výtvarné a rukodělné techniky, nepravidelné volnočasové aktivity pro rodiče a děti

 

b)   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- Doprovázení rodičů (rodičů s dětmi) v situacích, ve kterých se cítí nejistí nebo mají komunikační potíže např.řady. do školy, do nemocnice při hospitalizaci dítěte, při návštěvě soc. pracovníka atd.

 

c)   Sociálně terapeutické činnosti

- Workshopy představují růstové dílny pro rodiče a děti, rozvoj zručností pro život

- Skupiny osobnostního a sociálního rozvoje seberozvoj a rozvíjení sociálních dovedností formou práce ve skupině

- Individuální terapeutická práce

 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí

- telefonický kontakt - zmapování zátěžové situace, ve které se uživatel nachází, nabídka osobního kontaktu

- základního sociálního poradenství – poskytnutí informací přispívajících k řešení aktuální nepříznivé situace, odkazování

- zprostředkování kontaktu na službu odborného sociálního poradenství

 

Jsme tu pro Vás:

Úterý - Pátek: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15:30

V jiné dny a hodiny dle individuální domluvy.

 

Kde nás najdete?

Agentura pro občany, Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov

tel.: 518 324 557 / 739 084 422

email: agentura@oskrok.cz

www.oskrok.cz