Pravidla pro uživatele služby

 

 

 • Sociální služby jsou poskytovány bezplatně. 
 • O informacích, získaných od uživatele, pracovníci Agentury pro občany zachovávají naprostou diskrétnost (mlčenlivost) dle Zákona č. 101/2000 Sb.,

        O ochraně osobních údajů. 

 • Pokud uživatel poskytne Agentuře pro občany své osobní údaje, je povinna tyto údaje dle výše uvedeného zákona chránit a informovat uživatele jak je tato ochrana zajištěna. 
 • Při řešení sporů je Agentura pro občany nestranná a ve svém jednání je nezávislá na jakýchkoliv vnějších subjektech nebo institucích. 
 • Při řešení složitějších problémů může poradce případ, se svolením uživatele, konzultovat s externími specialisty, případně zjistit potřebné informace a uživatel tak může být objednán na jiný termín. 
 • Poslední uživatel je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby. 
 • Agentura pro občany není zbavena ohlašovací povinnosti. Dozví-li se pracovník o spáchání trestného činu, má povinnost případ ohlásit na policii
 • Osobám, které se projevují agresivně nebo jsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je možné poskytování služby přerušit do doby, kdy bude jejich chování opět bezpečné pro ostatní uživatele a pracovníky. 
 • V provozních hodinách, určených k poskytování služby musí být v Agentuře pro občany přítomen vedoucí nebo jiný pracovník. 
 • K podání stížnosti je oprávněn kdokoliv – uživatel služby, zákonný zástupce, opatrovník, zaměstnanec. 

 

Stížnosti mohou být podány:

 • ústně, telefonicky či písemně, kterémukoliv pracovníkovi služby, který je přítomen
 • písemně, vhozené přímo do schránky návrhů a stížností, která je umístěna v chodbě zařízení
 • písemně, poštou na adresu Agentura pro občany, Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
 • písemně, emailem na adresu agentura@oskrok.cz

 

Uživatel služby má možnost obrátit se se svou stížností na:

 • Kteréhokoliv pracovníka služby, který je přítomen 
 • Vedoucí služby: Mgr. Martina Chovancová, Agentura pro občany, Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov, tel. 518 324 557, 739 084 422, email: chovancova@oskrok.cz.
 • Statutárnímu zástupci Krok Kyjov, z.ú.: Mgr. Hana Čamlíková, Komenského 2124, 697 01 Kyjov, 518 616 801, email: camlikova@oskrok.cz.
 • Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo náměstí 1, 697 01 Kyjov
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

 

Je zde i možnost podání stížnosti k:

Veřejný ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno

Tel. +420 542 542 888      e-mail: podatelna@ochrance.cz

 

Český helsinský výbor

Štefánikova 216/21

150 00 Praha – Smíchov

Tel.: +420 257 221 141         e-mail: sekr@helcom.cz

 

 

 

Veškeré připomínky či návrhy k zlepšení činnosti Agentury pro občany

 rádi uvítáme.