Břehule říční

Břehule říční

Podle Červeného seznamu ohrožených druhů obratlovců České republiky je břehule zařazená mezi téměř ohrožené druhy. Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je břehule říční zařazena mezi zvláště chráněné živočichy v kategorii ohrožených druhů. Je chráněná také Bernskou úmluvou.

Břehule je tažný pták, přilétá koncem dubna a začátkem května, odlétá od konce července do září. Zimuje v Africe a v zemích na jih od Sahary.

Hnízdí ve svislých písčitých nebo hlinitých stěnách, kde oba ptáci vyhrabávají nory hluboké 50–100cm, na konci je hnízdní kotlinka, kladou 4–6 vajíček, mláďata se líhnou po 14 dnech a za dalších 20 dnů vylétávají.

Původní hnízdiště jsou v otevřené krajině v nížinách v blízkosti vod – svislé říční břehy (dnes již zcela ojediněle díky regulaci vodních toků). Nejčastější uměle vzniklá hnízdiště jsou pískovny, cihelny a jiné člověkem vytvořené biotopy.

Břehule hnízdí v koloniích čítající desítky až stovky párů – vlivem nedostatku hnízdních příležitostí - dochází k nárůstu počtu párů v jednotlivých koloniích, což má za následek větší zranitelnost populace. Při zániku takové velké kolonie je pak ohrožena velká část populace, může být ohroženo až několik desítek procent z celkové hnízdní populace.

Celkový stav břehulí byl odhadnut v ČR v letech 1985–1989 na 18000–36000 párů, 2001–2003 na 15000–30000 párů v cca 150 hnízdních kolonií, je tedy patrný pokles mezi těmito obdobími. Pro udržení stabilní populace je důležitá trvalá síť možných hnízdišť.

Údržba hnízdních stěn pro břehule má i širší význam pro ochranu přírody. Vytváří důležitý biotop využívaný desítkami druhů živočichů: blanokřídlých, některými brouky, pavoukovci či ropuchou zelenou. Na rozsáhlejší hnízdní kolonie břehulí jsou vázáni vzácní dravci ostříži lesní a ve starých norách příležitostně hnízdí další druhy ptáků.


brehule-ricni_2 brehule-ricni_2
Nastavení fotogalerie