Shrnující informace o projektu

Shrnující informace projektu S chutí do práce CZ.1.04/3.1.02/86.00041

Hlavním cílem projektu trvajícího od 1.1.2013 do 28.2.2015 s rozpočtem 1 934 794,08 Kč bylo  usnadnit abstinujícím závislým vstup na trh práce a udržení se na trhu práce. To bylo naplňováno skrze tyto klíčové aktivity:

KA 01: Organizační a personální zabezpečení aktivit projektu – projekt byl organizačně i personálně zabezpečen v řádných termínech. S pracovníky projektu byly uzavřeny dohody a dodatky ke smlouvám, s dodavatelem vzdělávání (Kurz orientace na trhu práce) byla uzavřena smlouva o dodávce. Cílová skupina byla o projektu informována na informačním semináři, byl zakoupen nezbytný materiál a nástroje k realizaci klíčové aktivity 03 Zaučení do řemesel. Byly zakoupeny 2 notebooky a potřebný software.

KA 02: Poradensko-motivační činnosti - cílem této aktivity bylo nenásilné vytvoření pozitivního přístupu klientů k projektovým aktivitám i k hledání zaměstnání. Klienti si společně s garantem individuálního plánování vytvořili individuální plán rozvoje, který obsahoval cíle v oblastech profesních, osobnostních, rodinných vztahů a finanční gramotnosti. Každý měsíc se pracovalo na revidování plnění cílů, motivaci.

KA 03: Zaučení do řemesel – zaučení do řemesel probíhalo v kovářské a šicí dílně. Účastníci si pod vedením odborníků na dané řemeslo osvojili nové manuální zručnosti, naučili se nové postupy, přemýšlet nad pracovními úkoly, zlepšili se jejich komunikační dovednosti. U účastníků byly posilovány vlastnosti jako je zodpovědnost, trpělivost, systematičnost v práci, důslednost, zvládání agresivity a samostatnost. Klienti se do zaučení do řemesel těšili, k práci přistupovali zodpovědně. Měli možnost za sebou vidět práci, kterou odvedli, uplatnit dovednosti, které se naučili. Dokážou si nyní provézt samostatně jednoduché opravy prádla a oděvů, vyrobit drobné předměty, vytvořit praktické věci, dárkové předměty pro své blízké aj. Podmínkou pro získání osvědčení bylo absolvování minimální hranice 100 hodin. Celkem získalo osvědčení 31 klientů (7 – šicí dílna, 24 – kovářská dílna).

KA 04: Představení profesí - klienti byli seznámeni s 20 různými profesemi. Do aktivity byli zapojeni rodinní příslušníci a bývalí klienti, kteří působili jako lektoři. Díky této aktivitě získali účastníci realistický pohled na různá povolání, ale také motivaci, odhodlání a ujištění, že i jako abstinující závislí mohou něco dokázat. Představení profesí se stalo pro některé klienty i inspirací pro jejich budoucí povolání.

KA 05: Rekonstrukce rodinných vztahů

Rodinná setkání -  za dobu realizace projektu se uskutečnily 4 jednodenní a 4 dvoudenní rodinná setkání.Setkání vedla ke sblížení rodinných příslušníků, rodiče měli možnost pochopit filozofii léčby a nezbytnost jejich spolupráce při terapii. Došlo ke konfrontaci a získání nových pohledů, navázání a zlepšení komunikace, pracovalo se na osamostatnění klientů, vymanění se z vlivů rodičů, přijetí zodpovědnosti sám za sebe, za své posuny a cestu. Setkání pomáhala měnit zaběhlé nefunkční stereotypy na nové vzorce chování. Podle reakcí účastníků lze usoudit, že také pro ně to byl nesmírně silný a obohacující zážitek, což je tím nejcennějším měřítkem kvality odvedené práce.

Párová terapiecelkem se pracovalo se 13 páry. Jednalo se bývalé klienty komunity. Páry si pod vedením terapeutů nacvičily dovednosti účinné komunikace a účinného řešení problémů. Párová terapie umožnila klientům stabilizovat hodnoty ve vztahu. Dotýkala se problémové komunikaci, zranění, nefunkčních vzorců chování.

KA 06: Rodinné mapy - uskutečnilo se celkem 15 rodinných map. Klienti měli možnost díky

rodinným mapám uvolnit nahromaděné pocity a překonat dopady minulosti, tedy disfunkční vzorce, percepce a očekávání. Načerpali z rodinných map hodně poznání minulosti svých rodin i cenných informací o nich samotných. Společné chvíle, které strávili s rodinou při hledání informací o rodinných mapách vedly k posílení jejich rodinných vazeb, ke sblížení, k nalezení společných témat, ke zlepšení komunikace.

KA 07: Dospělé zručnosti a večírek částí

Workshopy dospělých zručností -  Celkem se uskutečnilo 8 workshopů, které vybavily klienty kompetencemi jako je schopnost komunikace, řešení konfliktů, týmová spolupráce, efektivní plnění cílů, flexibilita, ohleduplnost, poctivost, schopnost prožívat radost, odvaha aj. Témata workshopů dospělých zručností se vždy dotýkala komunitního života a aktuálních problémů, které klienti v komunitě řešili. Klienti tak měli možnost trénovat jednotlivé zručnosti v praxi. Využívají je při činnostech v komunitě i mimo ni - např. při rozdělování, rozvržení a organizaci práce, schopnost prožívat radost z maličkostí. Osvědčení získalo 25 účastníků.

Večírek částí – celkem se uskutečnilo 8 večírků částí. Večírky částí vnímali klienti jako velkou příležitost porozumět sobě, svému prožívání, svým negativním pocitům, opakování svých chyb. Poznáním svých částí mohli vidět jejich slabá, ale i silná místa, jejich schopnost spolupracovat, vzájemně se obohacovat. Díky večírku částí objevili účastníci velké množství svých částí a viděli, jak jsou spolu propojeny a přišli i na to, že své zdroje můžou probudit a využívat ve svůj prospěch.

KA 08: Orientace na trhu práce - finanční gramotnost  - jednalo se o praktické a interaktivní kurzy, na kterých si klienti osvojili vědomosti a dovednosti, které jsou předpokladem pro začlenění na trh práce. Uskutečnily se 4 kurzy orientace na trhu práce. Klienti se naučili a vyzkoušeli si zásady verbální a neverbální komunikace, dozvěděli se jak se připravit na pracovní pohovor, naučili se vytvářet motivační dopis, strukturovaný životopis, nacvičili si formy hledání zaměstnání pomocí internetu. Poznatky a dovednosti z kurzů klienti aplikovali přímo při hledání zaměstnání. Osvědčení o absolvování kurzu orientace na trhu práce získalo 30 klientů. Uskutečnilo se 8 workshopů finanční gramotnosti. Klienti se naučili zásadám tvorby rodinného rozpočtu, dozvěděli se, jak funguje bankovní systém v České republice, proč a jakým způsobem finančně plánovat,  získali povědomí o jednotlivých bankovních produktech, zjistili, jakým způsobem mohou řešit své dluhy a exekuce a jakým způsobem předejít dluhovým pastím. Po absolvování kurzů začali klienti aktivněji přistupovat a řešit svoje dosavadní dluhy. Osvědčení o absolvování workshopů finanční gramotnosti získalo 25 klientů.

KA 09: Koučink klienta – probíhal individuální a skupinovou formou. Individuálním koučinkem prošlo 11 klientů. Každý klient absolvoval s koučem 4 setkání. Koučink se týkal oblastí spojených se vstupem na trh práce, řešení strategií při hledání zaměstnání, příprava na pohovor aj. Všem klientům se podařilo najít zaměstnání. Skupinový koučink byl určen pro klienty Programu následné péče, realizoval se 2x měsíčně. Jednalo se o klienty, kteří nastoupili do svého prvního zaměstnání po ukončení léčby v TK. Každé setkání bylo tematicky zaměřeno. Pod vedením kouče se věnovali tématům jako zvládání rizikových situací v zaměstnání, práce se stresem, říkání si o svoji potřebu a udržení hranic, time-management, plánování výdajů, stanovování pracovních cílů aj.

KA 09: Řízení a monitoring projektových aktivit - projekt byl řízen a monitorován dle požadavků. Každý měsíc se konaly porady projektového týmu, na kterých byly hodnoceny výstupy projektu a plánovány další aktivity. Z projektových aktivit byly pořízeny prezenční listiny a fotodokumentace. Klienti jednotlivé aktivity hodnotili formou evaluačních dotazníků nebo krátkých hodnotících zpráv. Monitorovací zprávy byly zpracovány včas dle pokynů zadavatele. Nedošlo k žádným neplánovaným výkyvům.

KA 10: Publicita - publicita byla řádně prováděla dle manuálu publicity OPL ZZ. Všechny dokumenty i seminární místnosti byly označeny dle manuálu publicity. Webové stránky byly aktualizovány. Informace o projektu byly: 3x otištěny ve Zpravodaji Krok s Krokem, 1x umístěny na webové stránky Města Kyjova, 2x zazněly v rádiu, 1x umístěny ve výroční zprávě organizace, 2 x otištěny v časopisu Krokoviny. Projekt byl propagován na různých akcích, na kterých naše organizace participovala (např. Konference, Den Země, Veletrh sociálních služeb aj.). Byly vytvořeny propagační předměty (propisky, trička, tašky, bloky, papírové složky).

Popis plnění monitorovacích indikátorů – všechny monitorovací indikátory byly naplněny.

07.41.00 – Tento MI byl překročen o 21 osob. V rámci projektu byla poskytnuta podpora 71 osobám (55 mužům a 16 ženám).

07.46.13 – Tento MI byl překročen o 9 osob. Celkem bylo 111 úspěšných absolventů kurzů (z toho 87 mužů a 24 žen):

  • 30 klientů absolvovalo akreditovaný kurzu Orientace na trhu práce a budování osobního portfolia (z toho 25 mužů, 5 žen).
  • 25 klientů absolvovalo workshopy finanční gramotnosti (z toho 19 mužů, 6 žen).
  • 31 klientů absolvovalo zaučení do řemesel (z toho 24 mužů, 7 žen).
  • 25 klientů absolvovalo workshopy dospělých zručností (z toho 19 mužů, 6 žen).

07. 57.00 – inovativní produkty:

Celkem byl vytvořen 1 produkt - DVD – Cesta rodiny – jedná se o 20 minutový dokument, který mapuje rodinu před započetím léčby v komunitě, v průběhu léčby a po ukončení léčby. Dokument obsahuje autentické výpovědi bývalé klientky terapeutické komunity a její rodiny, dále výpovědi hlavního terapeuta organizace a ředitelky, kteří popisují filozofii léčby a rodinnou terapii. Tento inovativní produkt (DVD) má několik využití. Bude využíván jako součást protidrogové prevence, upozorňuje na velmi důležité zapojení celé rodiny do léčby závislosti, dává naději potenciálním klientům a jejich rodinám.Dokument byl natočen ve spolupráci s kabelovou televizí Vracov.

Vyhodnocení projektu

Obecně hodnotíme projekt jako úspěšný. Volba aktivit – stabilizování rodinného zázemí klienta a posílení kompetencí pro vstup na trh práce, se ukázala jako potřebná a vhodná. Aktivity se vzájemně doplňovaly a výsledkem byla stabilizovaná pozice klienta, připraveného na konkurenci a překážky při vstupu na trh práce.

Udržitelnost projektu

I po ukončení dalšího zmiňovaného projektu chceme klást důraz na aktivity zaměřené na přípravu abstinujících závislých na vstup na trh práce, jelikož nalezení pracovního uplatnění je jedním z pilířů abstinence. Klienti, kteří absolvovali projekt budou zváni na skupiny, aby předávali zkušenosti z hledání zaměstnání a povzbudili a motivovali stávající klienty. Chceme pokračovat v aktivitě představování profesí rodinných příslušníků klientů a klientů, kteří úspěšně ukončili pobyt v komunitě. Nářadí pro vybavení dílny se bude nadále využívat v organizaci při práci se závislými. Také budeme dále hledat finanční prostředky na tyto aktivity prostřednictvím grantů a nadací.