Shrnující informace o projektu

Hlavním cílem projektu bylo odstranění bariér znesnadňujících vstup rovnocenný abstinujících závislých na trh práce.

Cílovou skupinou byli klienti Terapeutické komunity Krok, Programu následné péče Krok a bývalí klienti.

Cílů projektu bylo dosaženo skrze tyto klíčové aktivity:

KA 01: Organizační zajištění projektových aktivit

Projekt byl organizačně i personálně řádně a včas zabezpečen. Cílová skupina byla o projektu pravidelně informována na semináři, byl zakoupen materiál nezbytný k realizaci klíčové aktivity 04 Profesní dovednosti - vybavení kuchyně a truhlářské a zámečnické dílny; dále byl zakoupen notebook a software. Bylo jednáno s Úřadem práce v Hodoníně, s rekvalifikačními agenturami a s Agenturami práce v regionu.

KA 02: Sociálně aktivizující kurz

Za dobu trvání projektu se uskutečnily 3 běhy projektových aktivit, tedy i Sociálně aktivizujícího kurzu. Kurz úspěšně absolvovalo 22 klientů (plánovaná hodnota 22 klientů). Cílem kurzu bylo stanovení osobního potenciálu klientů, podpora osobnostního rozvoje, pracovních kompetencí a motivace před začátkem rekvalifikace. Kurz probíhal skupinovou i individuální formou.

KA 03: Profesní dovednosti

V rámci profesních dovedností si klienti pod odborným vedením osvojili nezbytné praktické pracovní zručnosti, vyzkoušeli si práci v truhlářské a zámečnické dílně a získali základní kuchařské dovednosti. Zaučení do těchto řemesel probíhalo většinou 2x týdně, v rozsahu 8 hodin, a úspěšně je ukončilo celkem 32 klientů (plánovaná hodnota 24 klientů).

KA 04: Rekvalifikace

Na základě výstupu ze sociálně aktivizujícího kurzu si klienti zvolili rekvalifikaci, která nejlépe odpovídala jejich schopnostem, profesnímu směřování, ale také požadavkům trhu. Klienti projevovali největší zájem o Svářečský kurz, kurz Pracovníka v sociálních službách, ale také Masérský kurz nebo kurz Práce s řetězovou motorovou pilou. Některou z rekvalifikací úspěšně absolvovalo celkem 17 klientů (plánovaná hodnota 13 klientů).

KA 05: Místa na zkoušku

Po absolvování rekvalifikace měli někteří klienti možnost nastoupit na tříměsíční pracovní místo na zkoušku, kde mohli rozvinout a upevnit nabyté pracovní dovednosti a návyky a získat odbornou praxi tolik potřebnou pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Tuto příležitost dostalo celkem 6 klientů, všichni práci na zkoušku dokončili a obdrželi osvědčení (plánovaná hodnota 6 klientů).

KA 06: Řízení a monitoring

Projekt byl řízen v souladu s plánem realizace a řádně monitorován. Byl ustanoven realizační tým a stanovena pracovní náplň a odpovědnost jednotlivých členů. Tento tým se setkal při pracovních poradách. Z porad byly vedeny zápisy. Koordinátorka projektu se zúčastnila semináře pro příjemce v rámci výzvy č. 96 v Praze. Cílů projektu bylo dosaženo. V průběhu realizace projektu nedošlo k žádným problémům nebo komplikacím.

Publicita

Publicita byla řádně prováděna dle manuálu publicity OP LZZ. Všechny dokumenty i seminární místnosti byly řádně označeny. Označili jsme zakoupený notebook nálepkou s logy. Zřídili jsme odkaz o projektu na webových stránkách sdružení, která byla pravidelně aktualizována. Informace o projektu byly dne 2x prezentovány v novinovém článku v regionálním periodiku Nové Slovácko, zveřejněny na webových stránkách města Kyjova, 2x otištěny v časopisu Krokoviny, umístěny ve výroční zprávě organizace, 4x otištěny ve Zpravodaji Krok s Krokem. Stručný obsah projektu jsme zveřejnili na webových stránkách poskytovatele (www.esfcr.cz). Projekt byl propagován na různých akcích, na kterých naše organizace participovala. Byly vytvořeny propagační předměty (hrnky, toaletní tašky,
skládací tašky, termosky, bezpečnostní vesty, cyklopláštěnky, batohy, složky na dokumenty, pohlednice). Rovněž byl vytvořen leták informující o projektu, který byl distribuován mezi účastníky projektu i mezi širokou veřejností při akcích prezentujících činnost příjemce.

Popis plnění monitorovacích indikátorů
Všechny monitorovací indikátory byly naplněny, z toho jeden překročen.


07.41.00 Počet podpořených osob – celkem
V projektu bylo podpořeno 36 osob - 32 mužů a 4 ženy.


07.45.00 Počet podpořených organizací – celkem
Byla podpořena organizace příjemce – Občanské sdružení Krok.


07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem
Tento monitorovací indikátor byl překročen o 9 osob. V rámci projektu získalo osvědčení celkem 74 osob (65 mužů a 9 žen) oproti původním plánovaným 65 osobám. Většina klientů získala více než jedno osvědčení, někteří klienti dokonce absolvovali všechny projektové aktivity od sociálně aktivizujícího kurzu, přes kurzy profesních dovedností, rekvalifikace až po místo na zkoušku.


Vyhodnocení projektu
Obecně hodnotíme projekt jako úspěšný. Volba aktivit se ukázala jako potřebná a vhodná. Aktivity se vzájemně doplňovaly a výsledkem byl klient připravený na konkurenci a překážky při vstupu na trh práce.

Udržitelnost projektu
I po ukončení dalšího zmiňovaného projektu chceme klást důraz na aktivity zaměřené na přípravu abstinujících závislých na vstup na trh práce, jelikož nalezení pracovního uplatnění je jedním z pilířů abstinence. Mnozí z absolventů některého kurzu nebo rekvalifikaci již získali v daném oboru zaměstnání, což považujeme za velký úspěch tohoto projektu.