Krok Kyjov, z.ú.

Základní informace o organizaci

Organizace Krok vznikla dne 11.12.1998 jako občanské sdružení registrací na Ministerstvu vnitra ČR pod číslem VS/1-1/38 347/98-R. Od ledna 2014 se podle nového občanského zákoníku stalo spolkem a od 4. února 2016 zapsaným ústavem.

Krok Kyjov, z.ú. je právnická osoba se sídlem v Kyjově a s působností na území celé České republiky.

Účel a předmět činnosti ústavu

Účelem ústavu je poskytování komplexních služeb lidem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích a to zejména v oblasti závislostí a v oblasti práce s rodinou.

Posláním ústavu je podpora osobního růstu ke změně kvality života.

Předměty činnosti:

  1. Poskytování komplexních sociálních a adiktologických služeb (ambulantní, terénní a pobytové).
  2. Provoz zařízení a programů v oblasti primární, sekundární a terciární prevence závislosti.
  3. Komplexní poradenství a terapie.
  4. Poskytování odborného vzdělávání, realizace přednášek a workshopů.
  5. Organizace, podpora, rozvoj a šíření hodnot dobrovolnictví.
  6. Realizace aktivit a projektů v oblasti environmentální ochrany a managementu krajiny.
  7. Shromažďuje a spravuje finanční prostředky a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a cílem.
  8. Ústav může provozovat vedlejší činnost spočívající v sociálním podnikání.
  9. Další aktivity pro stabilizaci a rozvoj organizace.

Krok Kyjov provozuje následující služby:

- Terapeutická resocializační komunita Krok - dlouhodobá rezidenční léčba pro drogově závislé dívky a chlapce od 15 let

- Program následné péče - doléčování klientů, kteří prošli dlouhodobou léčbou, včetně možnosti chráněného bydlení

- Agentura pro občany (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství).