Historie

1998

Narodí se myšlenka Občanského sdružení. Koncem roku se pracuje na jeho vytvoření, vznikají stanovy a členská základna. 11.12.1998 vzniká OS Krok zaregistrováním u MV ČR.

1999

Od začátku roku probíhají práce na vytvoření resocializační terapeutické komunity.7.7.1999 zahajuje komunita svoji činnost. Intenzivně se zařizují prostory, probíhají pohovory s prvními budoucími klienty.

23.8.1999 nastupují první čtyři klienti. V komunitě jsou vypracována přesná pravidla, začínají probíhat terapeutické skupiny, individuální, skupinová a pracovní terapie. Skupinová a individuální terapie se opírá o Model růstu Virginie Satirové, terapii rodinných systémů.

Během celého roku 1999 získáváme podporu pro realizaci cílů sdružení, navazujeme spolupráci s celou řadou dalších organizací vytvářejících nabídku pomoci v drogové problematice. Projekt resocializační komunity se nám daří realizovat s podporou Okresní protidrogové komise v Hodoníně, významnou podporou MÚ Kyjov, který má zájem podílet se na řešení problémů mladých lidí, s podporou a zdravotní garancí Okresní nemocnice v Kyjově, úřadu práce v Hodoníně a mnohých podnikatelů, dobrovolníků, atd. MÚ Kyjov nám pronajímá budovu pro činnost TK a jeho pracovníci nám pomáhají překonat těžké začátky bez finanční dotace.

2000

Terapeutická komunita stabilizuje svoji činnost. Všechna existující pravidla se v komunitě dynamicky rozvíjí a doplňují pro upevnění kvality TK a na odstranění nedostatků.Klienti komunity pracují na přestavbě budovy a zvyšuje se kapacita komunity.

2001

Vzniká myšlenka následné péče. Na projektě se začíná intenzivně pracovat.Terapeutická komunita pracuje a prochází jí stále víc klientů.

2002

Spouští se program následné péče - služby pro klienty po léčbě, abstinující závislé, kterým se nabízí i chráněné bydlení.Poskytujeme poradenství a aktivity pro veřejnost, které souvisí částečně s činností komunity. Vnímáme zájem veřejnosti o službu poradenství a následné pomoci a podpory lidem v jejich problémech.

Velmi kvalitně funguje spolupráce s rodinami klientů. Intenzivně je využívaná nabídka pro rodinné příslušníky klientů na krátkodobý terapeutický pobyt v komunitě. TK nabízí možnost výkonu alternativních trestů – obecně prospěšných prací pro odsouzené klienty, rozšiřujeme spolupráci s Probační a mediační službou ČR.

2003

Problematika klientely přicházející žádat o poradenství v drogové problematice se významně rozšiřuje na témata, která z drog vycházejí, nebo ke drogám směřují. Dále je to problém nezaměstnanosti, kriminality, celá řada výchovných a rodinných problémů. Ukazuje se nutnost program osamostatnit.

Terapeutická komunita a Následná péče pracují v plném provozu. Na výročním setkání se setkává velké množství abstinujících, kteří prošli naší léčbou. Začínáme s akcemi pro rodiny klientů - rodinný výlet, vánoční program.

2004

Zvyšuje se poptávka po našich službách. V tomto roce se v komunitě objevilo 34 klientů. Agentura pro občany intenzivně funguje s poradenským a psychosociálním zaměřením pro širší veřejnost. V červnu zahajujeme probační program pro souzené klienty. Pro činnost agntury kupujeme z prostředků EU nový objekt.

2005

Prudce stoupá zájem o léčbu. Z důvodů omezené kapacity poptávku poprvé v historii nemůžeme uspokojit.

Léčby se zúčastnilo 44 klientů, z toho 27 mužů a 17 žen.

Je dokončena rekonstrukce objektu Agentury pro občany. Nadále poskytujeme všechny pogramy, skupin pořádaných pro veřejnost se účastní 130 osob.

Dokončili jsme stavební úpravy chráněného bydlení mužů v rámci projektu následné péče.

2006

Stabilizujeme všechny služby sdružení. TK zaznamenáván 100% obložnost. Vzniká nový projekt Vzdělávání a spolupráce. Občanské sdružení Krok realizuje probační program Krok za Krokem. V areálu Terapeutické komunity klienti své pomocí přestavují hospodářskou budovu na dílnu pro muže.

2007

Probíhá registrace Terapeutické komunity, Programu Následné péče a Agentury jako sociální služby. V tomto roce je realizován nový projekt Rozvoj a stabilita. Je rozvíjena spolupráce s městem Kyjov. Pokračuje spolupráce s Probační a mediační službou ČR.

2008

Probíhá registrace Terapeutické komunity, Programu Následné péče a Agentury jako sociální služby. V tomto roce je realizován nový projekt Rozvoj a stabilita. Je rozvíjena spolupráce s městem Kyjov. Pokračuje spolupráce s Probační a mediační službou ČR.

2009

Oslava desetileté existence Občanského sdružení Krok se sebou přinesla ohlédnutí se do historie a hledání nových nápadů a návrhů, jejich dalším tvořivém kombinování a zlepšování, revizi úspěšnosti léčby za 10 let existence. Rozšíření aktivit:

- směřování pracovní terapie na ekologické aktivity

- aktivní zapojení se do osvěty – den země, výroba a implementace umělých ostrovů, úprava přírodních lokalit

- fundraising zaměřen na snížení finančního deficitu

- výměna přepravního tranzitu

- organizace Týdne pro rodinu

- realizace programu pro nemocnici Kyjov – Čteme dětem

2010

Občanské sdružení Krok poskytovalo standartní nabídků registrovaných služeb. Nad rámec jsme začali realizaci evropského projektu “Dobrý job” na podporu zaměstnanosti našich klientů. Klienti doléčovacího procesu se zapojili do projektu “Celé Česko čte dětem”, v rámci kterého četli dětem v nemocnici Kyjov.

2011

Daří se nám získat finanční podporu k projektům se zaměřením na sebeprosazení, pracovní zkušenosti, rekvalifikaci a samotný koučing uživatelů našich služeb, podporujeme práci se sourozenci a rodin uživatelů. Jednotlivé služby úspěšně procházejí inspekcemi a kontrolami na různých stupních, zaštiťujících garanci a následnost fungování našich služeb.

2012

Prožili jsme náročný rok, ve kterém jsme se zaměřili na udržení kvality všech poskytovaných služeb. Terapeutická komunita poskytuje léčbu a umožňuje klientům průběžně řešit závažné sociální, právní a rodinné problémy. V rámci pracovní terapie jsme pokračovali v ekologických aktivitách. Realizovali jsme evropské projekty, které přinesly klientům a jejich rodinám možnosti nadstandardní terapeutické práce.

V rámci odborného sociálního poradenství funguje právní poradna, tradičně s velkým zájmem z veřejnosti. Zájem se zvýšil i o rodinnou poradnu, která je součástí OSP v Agentuře.

V programu následné péče se vytvořil plán otevřených klubů, které jsou tematicky orientované na bývalé klienty programu.

2013

Pokračovali jsme v projektech Terapeutická komunita (TK), Program následné péče (PNP),Odborné sociální poradenství (OSP), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SaS).Vytvořili jsme spolu s dalšími organizacemi projekt pro rozvoj prevence na Kyjovsku.Také jsme uspěli v grantových výzvách ve třech projektech z evropské unie. Projekty bylyzaměřeny na posílení uplatnitelnosti klientů na trhu práce (Chci práci II, S chutí do práce)
a na management krajiny (Management Věstonických nádrží, Neovision) s mimořádnýmivýsledky viz. popis projektů. Jako první zařízení na Kyjovsku, začala Agentura pro občanyrealizovat službu asistovaný kontakt, prostřednictvím které se mohou děti setkávat s rodičem(rod. příslušníkem), s nímž byly v minulosti vazby narušeny nebo neexistovaly.